Wszystko na temat psów

Trzebienie i sterylizacja psów

Istnieją silne opory psychiczne prze­ciwko trzebieniu (castratio) samców, nie można ich jednak rzeczowo wyja­śnić. Operacja jest nieskomplikowa­na i przeprowadzana bezboleśnie. Dorosły samiec zachowuje cechy i wygląd męski. Jedynie psy wyka­strowane w młodości zachowują wy­gląd młodociany, z pewnymi cecha­mi żeńskimi.

Pies bez wątpienia bardziej cierpi psychicznie, jeśli nie może spełnić popędu płciowego niż gdy popęd ten po prostu znika. Sytuacji tej nie na­leży jednak przypisywać wymiarów ludzkich - zwierzę nie odczuwa straty. Psy po wykastrowaniu stają się spo­kojniejsze, nawet te najostrzejsze. Nadmiernego otłuszczenia można uniknąć stosując odpowiednią dietę.

Dla uzyskania pełnego obrazu na­leży jeszcze wspomnieć o sterylizacji zwierząt. U suki przecina się po pro­stu jajowody, natomiast u samca — przewody nasienne. Psy pozostają aktywne płciowo, ale są bezpłodne. Sytuacja ta nie zmniejsza trudności i kłopotów sprawianych właścicielo­wi przez psy i z tego względu nie sto­suje się tej metody.

Kastracja pozostaje najskuteczniejszą metodą zmniejszenia nad­miernej aktywności płciowej i agre­sji psów. U psów nazbyt ostrych ka­stracja ma korzystny wpływ na ich temperament. Praktycznie zatem nie ma przeciwwskazań do przepro­wadzania takiego zabiegu.

System reklamy Test