Wszystko na temat psów

Uspokajanie psa środkami hormonalnymi

Niektóre psy cierpią na nadmierną aktywność płciową (satyrianis), inne z powodu obecności w sąsiedztwie dużej liczby suk stale są podniecone. W tej sytuacji krótkotrwałe uspoko­jenie jest niecelowe. Pomagają wte­dy preparaty hormonalne o przedłu­żonym działaniu. Czasu działania preparatu nie można dokładnie ustalić, gdyż zależy on od sytuacji w momen­cie jego podania. Jeśli pies przebywa razem z suką w rui można, liczyć na okres działania od dwóch do trzech tygodni. W bardziej korzystnej sytu­acji okres ten może trwać około trzech miesięcy lub dłużej. Działań ubocznych nie należy się obawiać.

Należy podkreślić, że środki uspo­kajające i preparaty hormonalne uła­twiają utrzymanie psa w sąsiedztwie suk i ułatwiają opiekę nad nim. Preparaty te jednak nie zapewniają cał­kowitej ochrony przed niepożądanym kryciem. Nie wolno zaniechać wszel­kich środków zabezpieczających i za­pobiegających, aby nie mieć kłopo­tów sąsiedzkich spowodowanych nie­przewidzianym zachowaniem psa.

System reklamy Test